Algemene voorwaarden

Eefje Jacobs houdt praktijk in energetische therapie en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73817694. Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden praktijk

1. Uitvoering en totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand door het maken van een afspraak schriftelijk en/of mondeling. De overeenkomst bestaat uit een sessie of meerdere sessies.
2. De sessieduur bedraagt ongeveer 60 minuten.
3. Therapeut zal de sessies naar beste inzicht en vermogen en in overleg met de cliënt uitvoeren.
4. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de sessie tijdig aan de therapeut wordt mede gedeeld. Dit betreft zaken als al dan niet tijdig aanwezig kunnen zijn, contra-indicaties, complicaties en mogelijke veranderingen die zich voordoen tijdens het behandeltraject.
5. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de sessies en die tijdens de sessies wordt uitgewisseld.

3. Betaling
1. De kosten van een sessie bedragen 95 euro, vrijgesteld van BTW. Na de sessie ontvang je een e-mail met de factuur die per bankoverboeking of ideal betaald kan worden.
2. De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. Bij een aanvullende zorgverzekering kunnen de kosten of een deel hiervan door de cliënt bij de zorgverzekering worden gedeclareerd.
3. Hier kan worden bekeken of de behandeling vergoedbaar is door de zorgverzekeraar: vergoedingsmogelijkheid. De prestatiecode waaronder wordt gewerkt is: 24012 – dit valt onder 24-alternatieve zorg.

4. Annulering
1. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
2. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
– Bij annulering tot 24 uur voor de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.
– Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.

5. Klachten
1. De praktijk van Eefje Jacobs is aangesloten bij de geschilleninstantie Quasir en voldoet hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
2. Mochten er klachten zijn, dan is cliënt gehouden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever/cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.
3. Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met het Quasir via bemiddeling@quasir.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.

6. Aansprakelijkheid
1. Therapeut streeft een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau na, waarbij er sprake is van een inspanningsverplichting.
2. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van de sessie of tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
3. De aansprakelijkheid van de therapeut is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de behandelaar/coach wordt uitbetaald.
4. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

Algemene voorwaarden cursussen en workshops

1. Overeenkomst
1. Deelnemer meldt zich via de website aan voor betreffende cursus.
2. Tijdens het aanmelden wordt er een aanbetaling gedaan van €50,00, het restende bedrag wordt een maand voor start van de cursus gefactureerd.
2. Betaling in termijn is ook mogelijk neem hiervoor contact op.
3. Na aanmelding heeft deelnemer een bedenktijd van twee weken. Bij afmelding binnen deze twee weken ontvang je 100% van je betaling direct terug op je rekening. Na deze twee weken bedenktijd is deelname definitief.
4. Annulering is mogelijk tot vier weken voor deelname. Voor deze periode van vier weken ontvangt deelnemer betaalde cursusgeld terug. Hierbij wordt een bedrag van 50 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.
5. Bij annulering binnen vier weken ontvangt deelnemer 50% van het cursusgeld retour. Met wederzijdse (schriftelijke) overeenstemming kan anders worden besloten.

2. Toelating
1. Voor de cursussen en trainingen wordt MBO denkniveau gevraagd en deelnemer heeft een minimum leeftijd van 18 jaar.
2. Deelnemer informeert Eefje Jacobs voorafgaand aan deelname over gezondheid en persoonlijk functioneren die voor deelname van belang kunnen zijn. Hierbij is te denken aan ziekte, (herstel van) burn-out, medicatie, zwangerschap, of aspecten op of zaken van emotioneel/psychische aard. Bij twijfel wordt voorafgaand aan de activiteit altijd overleg gevoerd.
4. Eefje Jacobs kan deelname weigeren op basis van gezondheid of wanneer dit anderszins niet passend wordt geacht.

3. Inschrijving
1. Inschrijving voor een activiteit wordt gedaan via het aanmeldformulier op www.eefjejacobs.nl.
2. Na inschrijving ontvangt de deelnemer per mail een bevestigingsmail waarin wordt aangegeven dat voor de deelnemer een plaats is gereserveerd.
3. Na aanmelding heeft de deelnemer een bedenktijd van twee weken. Bij annulering binnen deze periode worden reeds betaalde bedragen zonder aanvullende kosten terugbetaald.
4. Na verstrijken van bovenstaande termijn is deelnemer een overeenkomst aangegaan en wordt het volledige bedrag voldaan.

4. Kosten en betaling
1. De kosten voor de activiteiten zoals deze gelden bij inschrijving zijn leidend. Tussentijdse prijswijzigingen worden niet bij deelnemer in rekening gebracht.
2. Indien een bedrijf of instelling de kosten van deelnemer betaalt, blijft de student voor betaling verantwoordelijk. Niet betaalde bedragen worden door deelnemer zelf voldaan.
5. De kosten omvat de lessen, readers, koffie en thee tijdens de lesdagen.
6. Bij niet nakomen van de betalingsvoorwaarden kan de deelnemer deelname aan de activiteit worden ontzegd. Betalingsverplichting van op dat moment nog openstaande termijnen blijft onverkort van kracht.
7. In uitzonderingsgevallen kan er een aangepaste betalingsregeling worden overeengekomen. Deze vindt plaats na wederzijdse instemming en schriftelijk bevestiging. Hiervoor kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

5. Deelname
1. Eefje Jacobs streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van haar cursussen.
2. Deelnemer wordt door tijdens zijn of haar proces door Eefje Jacobs zo goed mogelijk ondersteund bij zijn of haar ontwikkeling.
3. Deelnemer realiseert zich deel te nemen aan een cursus.
4. Wanneer deelnemer niet deel kan nemen aan een lesdag wordt Eefje Jacobs hiervan op de hoogte gesteld.
5. Mocht één van de lessen door overmacht niet door kunnen gaan dan wordt deelnemer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Er wordt dan een passend inhaalmoment gepland. Indien deelnemer hierbij niet aanwezig kan zijn neemt deelnemer de lesstof door met een medestudent.
6. Door deelnemer verstrekte gegevens worden door Eefje Jacobs strikt vertrouwelijk in behandeling genomen en in geen geval aan derden verstrekt. Zie hiervoor ons privacy statement.
7. Deelnemer gaat vertrouwelijk om met gegevens van mededeelnemers en Eefje Jacobs.

6. Annulering
1. Wanneer deelnemer na twee weken bedenktijd besluit niet aan de cursus deel te nemen kan tot één maand voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd.
2. Bij annuleringen binnen één maand voor startdatum zal de helft van het bedrag door deelnemer worden betaald, behalve als dit binnen veertien dagen na aanmelding wordt gedaan.
3. Mocht er sprake zijn van niet kunnen deelnemen veroorzaakt door ziekte wordt door student een doktersverklaring overlegd. In dat geval zal reeds betaald studiegeld worden terugbetaald.
4. Per annulering wordt altijd een minimum van 50 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

7. Tussentijdse beëindiging
1. Indien deelnemer besluit de cursus tussentijds te beëindiging dan vindt geen restitutie van reeds betaald bedrag plaats. Nog openstaande betalingstermijnen zullen door de deelnemer onverkort worden betaald.
2. In geval van overmacht kan restitutie plaats vinden voor een deel van het bedrag waarvoor nog geen lessen zijn gevolgd. In geval van ziekte kan door Eefje Jacobs een doktersverklaring worden gevraagd.
3. Bij ongepast gedrag of het (herhaaldelijk) niet opvolgen van instructies die door Eefje Jacobs worden gegeven wordt deelnemer uitgenodigd voor een gesprek, op basis hiervan kan deelnemer van deelname aan de cursus worden uitgesloten. Bij stopzetting van de overeenkomst blijft door deelnemer het gehele bedrag verschuldigd.

8. Klachtenprocedure
1. In geval van een klacht kan deelnemer zich wenden tot Eefje Jacobs. Indien klacht hiermee niet wordt opgelost kan door deelnemer schriftelijk een formele klacht worden ingediend.
2. Een klacht zal strik vertrouwelijk in behandeling worden genomen.
3. Binnen een tijdsbestek van twee weken ontvangt deelnemer hierover een schriftelijk antwoord. Heeft klachtbehandeling meer tijd nodig, dan zal dit eveneens binnen twee weken worden aangegeven.
4. Wanneer de klacht niet samen kan worden opgelost, kan deelnemer zich wenden tot de klachtencommissie van Quasir (de branchevereniging waarbij Eefje Jacobs aangesloten is).
5. Het advies van Quasir wordt daarbij als bindend beschouwd

9. Intellectueel eigendom
1. Het aangeboden studiemateriaal is intellectueel eigendom van Eefje Jacobs.
2. Hieruit vloeit voort dat de deelnemer materiaal als readers, documenten en beeldmateriaal alleen kan toepassen voor eigen gebruik en dat betreffende materiaal niet aan derden wordt verstrekt.
3. Deelnemer realiseert zich dan de methodiek ontwikkelt door Eefje Jacobs en dat de in de cursus aangereikte materie, methodieken en werkwijze alleen kan worden gebruikt voor eigen gebruik en niet voor het geven van les voor derden.

Deze algemene voorwaarden van Eefje Jacobs zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.