Algemene voorwaarden

Eefje Jacobs houdt praktijk in psycho energetische therapie en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73817694. Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden praktijk

1. Uitvoering en totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand door het maken van een afspraak schriftelijk en/of mondeling. De overeenkomst bestaat uit een sessie of meerdere sessies.
2. De sessieduur bedraagt tussen de 60 en 90 minuten.
3. Therapeut zal de sessies naar beste inzicht en vermogen en in overleg met de cliënt uitvoeren.
4. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de sessie tijdig aan de therapeut wordt mede gedeeld. Dit betreft zaken als al dan niet tijdig aanwezig kunnen zijn, contra-indicaties, complicaties en mogelijke veranderingen die zich voordoen tijdens het behandeltraject.
5. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de sessies en die tijdens de sessies wordt uitgewisseld.

3. Betaling
1. De kosten van een sessie bedragen 80 euro, vrijgesteld van BTW. Na de sessie ontvang je een e-mail met de fatuur die per bankoverboeking of ideal betaald kan worden.
2. De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. Bij een aanvullende zorgverzekering kunnen de kosten of een deel hiervan door de cliënt bij de zorgverzekering worden gedeclareerd.
3. Hier kan worden bekeken of de behandeling vergoedbaar is door de zorgverzekeraar: vergoedingsmogelijkheid. De prestatiecode waaronder wordt gewerkt is: 24012 – dit valt onder 24-alternatieve zorg.

4. Annulering
1. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
2. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
– Bij annulering tot 24 uur voor de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.
– Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.

5. Klachten
1. De praktijk van Eefje Jacobs is aangesloten bij de geschilleninstantie Quasir en voldoet hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
2. Mochten er klachten zijn, dan is cliënt gehouden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever/cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.
3. Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met het Quasir via bemiddeling@quasir.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.

6. Aansprakelijkheid
1. Therapeut streeft een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau na, waarbij er sprake is van een inspanningsverplichting.
2. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van de sessie of tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
3. De aansprakelijkheid van de therapeut is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de behandelaar/coach wordt uitbetaald.
4. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

 

Algemene voorwaarden cursussen

1. Overeenkomst
1. Deelnemer meldt zich via de website aan voor betreffende cursus.
2. Tijdens het aanmelden wordt er een aanbetaling gedaan van €50,00, het restende bedrag wordt twee weken voor start van de cursus gefactureerd.
2. Betaling in termijn is ook mogelijk neem hiervoor contact op.
3. Na aanmelding heeft deelnemer een bedenktijd van twee weken. Bij afmelding binnen deze twee weken ontvang je 100% van je betaling direct terug op je rekening. Na deze twee weken bedenktijd is deelname definitief.
4. Annulering is mogelijk tot vier weken voor deelname. Voor deze periode van vier weken ontvangt deelnemer betaalde cursusgeld terug. Hierbij wordt een bedrag van 50 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.
5. Bij annulering binnen vier weken ontvangt deelnemer 50% van het cursusgeld retour. Met wederzijdse (schriftelijke) overeenstemming kan anders worden besloten.

2. Toelating
1. Voor de cursussen en trainingen wordt MBO denkniveau gevraagd en deelnemer heeft een minimum leeftijd van 18 jaar.
2. Deelnemer informeert Eefje Jacobs voorafgaand aan deelname over gezondheid en persoonlijk functioneren die voor deelname van belang kunnen zijn. Hierbij is te denken aan ziekte, (herstel van) burn-out, medicatie, zwangerschap, of aspecten op of zaken van emotioneel/psychische aard. Bij twijfel wordt voorafgaand aan de activiteit altijd overleg gevoerd.
4. Eefje Jacobs kan deelname weigeren op basis van gezondheid of wanneer dit anderszins niet passend wordt geacht.

3. Inschrijving
1. Inschrijving voor een activiteit wordt gedaan via het aanmeldformulier op www.eefjejacobs.nl.
2. Na inschrijving ontvangt de deelnemer per mail een bevestigingsmail waarin wordt aangegeven dat voor de deelnemer een plaats is gereserveerd.
3. Na aanmelding heeft de deelnemer een bedenktijd van twee weken. Bij annulering binnen deze periode worden reeds betaalde bedragen zonder aanvullende kosten terugbetaald.
4. Na verstrijken van bovenstaande termijn is deelnemer een overeenkomst aangegaan en wordt het volledige bedrag voldaan.

4. Kosten en betaling
1. De kosten voor de activiteiten zoals deze gelden bij inschrijving zijn leidend. Tussentijdse prijswijzigingen worden niet bij deelnemer in rekening gebracht.
2. Indien een bedrijf of instelling de kosten van deelnemer betaalt, blijft de student voor betaling verantwoordelijk. Niet betaalde bedragen worden door deelnemer zelf voldaan.
5. De kosten omvat de lessen, readers, koffie en thee tijdens de lesdagen.
6. Bij niet nakomen van de betalingsvoorwaarden kan de deelnemer deelname aan de activiteit worden ontzegd. Betalingsverplichting van op dat moment nog openstaande termijnen blijft onverkort van kracht.
7. In uitzonderingsgevallen kan er een aangepaste betalingsregeling worden overeengekomen. Deze vindt plaats na wederzijdse instemming en schriftelijk bevestiging. Hiervoor kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

5. Deelname
1. Eefje Jacobs streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van haar cursussen.
2. Deelnemer wordt door tijdens zijn of haar proces door Eefje Jacobs zo goed mogelijk ondersteund bij zijn of haar ontwikkeling.
3. Deelnemer realiseert zich deel te nemen aan een cursus.
4. Wanneer deelnemer niet deel kan nemen aan een lesdag wordt Eefje Jacobs hiervan op de hoogte gesteld.
5. Mocht één van de lessen door overmacht niet door kunnen gaan dan wordt deelnemer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Er wordt dan een passend inhaalmoment gepland. Indien deelnemer hierbij niet aanwezig kan zijn neemt deelnemer de lesstof door met een medestudent.
6. Door deelnemer verstrekte gegevens worden door Eefje Jacobs strikt vertrouwelijk in behandeling genomen en in geen geval aan derden verstrekt. Zie hiervoor ons privacy statement.
7. Deelnemer gaat vertrouwelijk om met gegevens van mededeelnemers en Eefje Jacobs.

6. Annulering
1. Wanneer deelnemer na twee weken bedenktijd besluit niet aan de cursus deel te nemen kan tot één maand voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Reeds betaald bedrag wordt dan teruggestort.
2. Bij annuleringen binnen één maand voor startdatum zal de helft van het bedrag door deelnemer worden betaald, behalve als dit binnen veertien dagen na aanmelding wordt gedaan.
3. Mocht er sprake zijn van niet kunnen deelnemen veroorzaakt door ziekte wordt door student een doktersverklaring overlegd. In dat geval zal reeds betaald studiegeld worden terugbetaald.
4. Per annulering wordt altijd een minimum van 50 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

7. Tussentijdse beëindiging
1. Indien deelnemer besluit de cursus tussentijds te beëindiging dan vindt geen restitutie van reeds betaald bedrag plaats. Nog openstaande betalingstermijnen zullen door de deelnemer onverkort worden betaald.
2. In geval van overmacht kan restitutie plaats vinden voor een deel van het bedrag waarvoor nog geen lessen zijn gevolgd. In geval van ziekte kan door Eefje Jacobs een doktersverklaring worden gevraagd.
3. Bij ongepast gedrag of het (herhaaldelijk) niet opvolgen van instructies die door Eefje Jacobs worden gegeven wordt deelnemer uitgenodigd voor een gesprek, op basis hiervan kan deelnemer van deelname aan de cursus worden uitgesloten. Bij stopzetting van de overeenkomst blijft door deelnemer het gehele bedrag verschuldigd.

8. Klachtenprocedure
1. In geval van een klacht kan deelnemer zich wenden tot Eefje Jacobs. Indien klacht hiermee niet wordt opgelost kan door deelnemer schriftelijk een formele klacht worden ingediend.
2. Een klacht zal strik vertrouwelijk in behandeling worden genomen.
3. Binnen een tijdsbestek van twee weken ontvangt deelnemer hierover een schriftelijk antwoord. Heeft klachtbehandeling meer tijd nodig, dan zal dit eveneens binnen twee weken worden aangegeven.
4. Wanneer de klacht niet samen kan worden opgelost, kan deelnemer zich wenden tot de klachtencommissie van Quasir (de branchevereniging waarbij Eefje Jacobs aangesloten is).
5. Het advies van Quasir wordt daarbij als bindend beschouwd

9. Intellectueel eigendom
1. Het aangeboden studiemateriaal is intellectueel eigendom van Eefje Jacobs.
2. Hieruit vloeit voort dat de deelnemer materiaal als readers, documenten en beeldmateriaal alleen kan toepassen voor eigen gebruik en dat betreffende materiaal niet aan derden wordt verstrekt.
3. Deelnemer realiseert zich dan de methodiek ontwikkelt door Eefje Jacobs en dat de in de cursus aangereikte materie, methodieken en werkwijze alleen kan worden gebruikt voor eigen gebruik en niet voor het geven van les voor derden.

Algemene voorwaarden online live meditaties

1. Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de deelnemer zich via het aanmeldformulier heeft aangemeld en Eefje Jacobs de aanmelding heeft bevestigd. De deelnemer dient minimaal achttien jaar te zijn.
2. Het abonnement gaat in op de datum dat de aanmelding is bevestigt en begint na de ontvangst van de eerste betaling.
3. Na de eerste betaling loopt het abonnement automatisch door tot deze wordt opgezegd.
4. Voor het gebruik van een live online meditatie abonnement is een maandelijkse vergoeding verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. Eefje Jacobs behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door Eefje Jacobs vooraf bekend worden gemaakt.
5. De deelnemer kan het abonnement op elk gewenst moment opzeggen, doch tenminste 1 dag voor de dag waarop de volgende (maandelijkse) vergoeding geïncasseerd wordt. 6. Na opzegging houdt de deelnemer toegang tot de online live meditaties voor de periode waarvoor de (maandelijkse) vergoeding geïncasseerd is, waarna het abonnement wordt stopgezet. Opzegging van een tijdelijk abonnement, dat wil zeggen een abonnement dat voor een bepaalde periode is afgesloten, is niet mogelijk. Tijdelijke abonnementen worden na afloop van de desbetreffende periode automatisch stopgezet.
7. De abonnementskosten voor het abonnement worden bij het aangaan van het abonnement in rekening gebracht en elke maand daarna, behoudens opzegging, automatisch afgeschreven.
8. Door gebruik te maken van het live online meditatie abonnement autoriseert de deelnemer Eefje Jacobs om maandelijks de abonnementskosten, tegen het dan geldende tarief, af te schrijven.
9. Eefje Jacobs is gerechtigd om de toegang tot de meditaties met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Eefje Jacobs niet in staat is de verschuldigde vergoeding te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd.
10. Indien Eefje Jacobs niet in staat is om de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, zullen de eventuele invorderings- en incassokosten voor rekening van de deelnemer komen.
11. Eefje Jacobs verricht geen terugbetalingen of creditering (voor gedeeltelijk gebruikte perioden).
12. Bij beëindiging van het abonnement komen alle aanspraken van de deelnemer jegens Eefje Jacobs te vervallen.

2. Herroepingsrecht
1. Bij elke Overeenkomst beschikt de deelnemer over een bedenktermijn van veertien dagen, waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen.
2. De in het bovenstaande artikel genoemde bedenktermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.
3. Herroeping van de overeenkomst dient schriftelijk ingediend te worden.

3. Betaling
1. Voor de betaling kan de deelnemer uitsluitend gebruik maken van automatische incasso.
2. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een overeenkomst tot stand is gekomen.
3. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van 2,50 euro aan kosten in rekening gebracht.
4. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Eefje Jacobs gerechtigd de toegang tot de diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de klant te verhalen.
5. Facturen en betalingsherinneringen worden door Eefje Jacobs uitsluitend elektronisch aangeboden.
6. Alle gepubliceerde prijzen zijn in euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW-tarief, tenzij anders vermeld.
7. Eefje Jacobs behoudt zich het recht voor om de vergoedingen verschuldigd voor het abonnement  op ieder tijdstip te wijzigen. Eefje Jacobs biedt geen prijsbescherming of terugbetaling in geval van een prijsverlaging en/of promotionele aanbieding.
8. Eefje Jacobs maakt gebruik van het betaalsysteem van Mollie B.V. om betalingen te verwerken. Mollie B.V. heeft een vergunning als betaaldienstverlener van De Nederlandsche Bank N.V.

4. Beschikbaarheid
1. Eefje Jacobs streeft ernaar de online meditaties ongestoord aan te bieden, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten.
2. Eefje Jacobs zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing is gelegen in een omstandigheid die aan Eefje Jacobs toe te rekenen is en langer duurt dan vijf aaneengesloten werkdagen, zal Eefje Jacobs de deelnemer een naar tijd evenredig deel van de betaalde prijs restitueren.

5. Live meditaties tijdens schoolvakanties en feestdagen
1. Eefje Jacobs kent een aangepaste agenda gedurende de schoolvakanties. Het aanbod zal in deze weken beperkter zijn in verband met beschikbaarheid. In de maanden juli en augustus zijn er geen online live meditaties. Op feestdagen zullen er in principe geen live uitzendingen plaatsvinden.
2. In verband met de zomer sluiting zal in juli en augustus geen automatische incasso plaats vinden. Eind augustus start de incasso voor de maand september weer, mits het abonnement niet is opgezegd.

6. Wijzigingen
1. Eefje Jacobs is gerechtigd de inhoud van de diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de diensten gelijk blijft.
2. Eefje Jacobs is gerechtigd de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal zij de klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.

7. Opschorting en opzegging
1. Eefje Jacobs is bevoegd om de toegang tot de diensten op te schorten of de overeenkomst per direct op te zeggen, indien de klant:
a) in strijd handelt met enige bepaling van deze algemene voorwaarden;
b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;
c) een verzoek tot toelating tot de wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;
d) tot de wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;
e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of
f) failliet is verklaard.
2. De deelnemer kan elk moment het abonnement opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

8. Aansprakelijkheid
1. De deelnemer maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de diensten. De deelnemer is derhalve zelf verantwoordelijk voor een juiste beoefening en uitvoering van de meditaties. Bovendien is de klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van Eefje Jacobs aanvaardt en opvolgt.
2. De deelnemer is aansprakelijk voor schade van Eefje Jacobs die is ontstaan doordat de deelnemer in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of voor schade van die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.
3. Eefje Jacobs doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken, maar geeft ter zake geen garanties af.
4. Eefje Jacobs is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van de diensten.
5. Eefje Jacobs is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.
6. Eefje Jacobs is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder tekortkomingen van Mollie B.V., de partij die de betalingen in verband met de transactie verwerkt.

9. Intellectuele eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de diensten, berusten bij Eefje Jacobs.
2. Het is de deelnemer niet toegestaan diensten of informatie op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eefje Jacobs.
3. Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media.

 

Deze algemene voorwaarden van Eefje Jacobs zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.